USF:s ekonomi

Föreningens ekonomi presenteras ingående på dessa och de underliggande sidorna.

Ekonomisk utveckling

Ett sätt att beskriva utvecklingen av föreningens ekonomi är att granska balansomslutningen vid respektive års bokslut. För USF:s del har balansomslutningen utvecklats enligt följande:

År 2008 gjordes en nedteckning av bokföringsvärdet på föreningens placeringar. Med beaktande av försiktighetsprincipen har inte bokföringsvärdet justerats uppåt efter det trots att placeringarnas marknadsvärde återhämtat sig en aning. Under vårvintern 2013 gjordes omplaceringar vilket gör att en del av värdestegringen kommer att aktiveras i bokslutet för år 2013.

För en helhetsbild av föreningens ekonomiska historia kan du bekanta dig med boksluten från år 2001 framåt »